Dodajte objavu

Vaši podaci
Ova informacija nam treba radi utvrđivanja identiteta oglašivača i zaštite dostojanstva preminule osobe i njene porodice.
Odabir objave

Odaberite tip objave:*

Veličina:*

Ornament se ne prikazuje na malim objavama i na mobilnim ekranima.
Sadržaj objave
Podaci o pokojniku:

*Prvo odaberite mesec i godinu

Pravila i uslovi korišćenja
Dobrovoljnim korišćenjem bilo kog dela Internet portala cituljeonline.com, Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova. Licu koje ne prihvata Pravila i uslove, nije dozvoljeno korišćenje usluga ovog internet portala.  
Uslovi korišćenja
cituljeonline.com je internet portal u vlasništvu DNG MEDIA PR Jelena Janić, matični broj: 66128229, PIB 112475742, sedište u Drenovcu 15212, u Ul. vojvode Stepe br. 22 (u daljem tekstu: Davalac usluga). Korišćenjem Internet portala cituljeonline.com smatra se da ste upoznati i saglasni sa Pravilima i uslovima korišćenja, u celosti. Usluge Internet portala cituljeonline.com su obavesti (objave) o smrti, poslednji pozdravi i pomeni, kao i izjavljivanje saučešća. Pravila i uslovi korišćenja predstavljaju valjan i obavezujući sporazum između davaoca usluga i korisnika portala cituljeonline.com. Korisnik je u obavezi da se pre objave upozna sa Opštim uslovima poslovanja, a svakom objavom korisnik prihvata i saglasan je sa Pravilima i uslovima korišćenja, u celosti.  
Opšti uslovi poslovanja
Portal cituljeonline.com nudi usluge obavesti (objave) o smrti, poslednjih pozdrava i pomena, kao i izjavljivanje saučešća. Korisnik se obavezuje da ne objavljuje sadržaj koji nije u skladu sa zakonom, drugim propisima i Ustavom Republike Srbije i opšteprihvaćenim moralnim načelima. Obaveza je korisnika da podaci koje daje o sebi ili u sadržaju objave budu istiniti, tačni i verodostojni. Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji je nezakonit, preteći, uvredljiv, neistinit ili na drugi način neprimeren. Davalac usluga nije u obavezi da objavi sadržaj koji je suprotan Pravilima i uslovima korišćenja. Ukoliko objava sadrži očiglednu omašku u tekstu, Davalac usluga zadržava pravo da je ispravi i prilagodi gramatičkim pravilima i duhu objave. Davalac usluga nije odgovoran u slučaju pogrešne uplate objave čitulje (objave o smrti), poslednjeg pozdrava ili pomena i ne snosi troškove po tom osnovu. Objava na portalu moguća je nakon dobijanja potvrde o uplati odgovarajućeg iznosa. Objava će biti vidljiva na portalu najduže tri meseca, odnosno dok korisnik ne zatraži njeno uklanjanje, bez posebnog navođenja razloga, u kom slučaju ne može potraživati uplaćeni iznos. Korisnici svojim zahtevom za objavu o smrti, poslednjih pozdrava, pomena i saučešća neopozivo ovlašćuju davaoca usluga da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira. Davalac usluga na drugim mestima, bez izuzetka, neće objaviti lične podatke korisnika, već eventualno samo sadržaj objave i link na portal cituljeonline.com i obavezuje se da čuva privatnost korisnika i njihove podatke. Korisnik je saglasan da Internet portal cituljeonline.com privremeno može biti u prekidu, nedostupan ili isključen, zbog više sile ili tehničkih problema. Davalac usluga ne preuzima odgovornost za eventualni gubitak podataka do kojeg može doći za vreme pružanja usluga. Davalac usluga zadržava pravo da, u bilo kom trenutku izmeni ili ukine neki segment poslovanja, kao i da na bilo koji način promeni izgled portala, prenos brzine prenosa podataka ili druge karakteristike. Davalac usluga zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko je to potrebno ili neophodno, izmeni Pravila i uslove korišćenja ovog internet portala. Obaveza je i dužnost korisnika je da koristi ovaj internet portal u skladu sa propisima Republike Srbije i opšteprihvaćenim moralnim i etičkim načelima. Davalac usluga se izričito ograđuje od sadržaja na internet portalima ili stranicama trećih strana, na koje se eventualno može pristupiti korišćenjem ovog portala.  
Odgovornost
Sve objave, fotografije, poruke, tekstovi i drugi materijali koji su objavljeni na portalu cituljeonline.com, a preneti sa drugih portala ili internet stranica, isključiva su odgovornost lica od koga je takav sadržaj postavljen. Davalac usluga zadržava pravo isključenja stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljene na stranicama ovog portala ili na bilo koji način neovlašćeno koristi delove portala cituljeonline.com. Kopiranje sadržaja objavljenih na stranicama portala cituljeonline.com i njihovo objavljivanje u nekom drugom mediju oglašavanja nije dozvoljeno.  
Besplatne i plaćene usluge
U probnom periodu objave se neće naplaćivati. Na portalu cituljeonline.com besplatno je postavljanje objave o smrti (čitulje) ukoliko je preminula osoba mlađa od 18 godina. Za sve druge objave na portalu cituljeonline.com usluge se naplaćuju po cenama izraženim u Cenovniku usluga.  
Intelektualno vlasništvo
Dizajn i sadržaj internet portala cituljeonline.com je vlasništvo DNG media.  
Zaštita ličnih podataka
U postupku objavljivanja Korisnik daje svoje lične podatke koji su neophodni za ispunjenje obaveze korisnika prema davaocu usluga. Davalac usluga podatke pribavlja, obrađuje i čuva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnicima portala zabranjeno je objavljivanje nezakonitog i neprimerenog sadržaja, bilo koje vrste (pretnje, uvrede, dovođenje u zabludu, zlurado komentarisanje i sl.) i neistinitih podataka o sebi ili drugim licima, bez obzira da li bi se njihovim objavljivanjem mogla naneti šteta drugim licima.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna, a ostala su opciona.

Pregled objave

Napomene:

Slika pokojnika se u pregledu ne prikazuje.

Prikaz je približan, pri objavljivanju su moguća minimalna odstupanja.